Anahtar Teslim Çiftlik Kurulumu

Köyden kente göç ve hızlı nüfus artışı sebebiyle ortaya çıkan hayvansal gıda talebini geleneksel üretim tarzıyla karşılamak mümkün değildir. Günümüzde et, süt, yumurta ve hayvansal yağ türleri endüstriyel hayvancılık uygulamalarıyla  daha yüksek kapasitelerde ve daha verimli biçimde sağlanmakta ve bunun yanında yatırımcıların yatırım planları ve sanayinin talepleri dahilinde “entansif hayvancılık işletmeleri” olarak adlandırılan çiftlikler kurulmaktadır.

Anahtar Teslim Çiftlik Nedir?

Büyükbaş, küçükbaş ya da kümes hayvancılığı fark etmeksizin bir çiftlik kurmanın maliyeti ve ekstra kalemleri birçok farklı değişkenden oluşur. Hayvancılık, ciddi bir katma değer üretirken yatırım değerinin kısa sürede karşılığını bulabilmesi için kurulum ve işletim maliyetlerinin henüz inşa ve çalışma süreci başlamadan belirtilmesi gerekir. İlgili çiftliğin tasarım aşamasında yüksek tutarlılıkla bilinmesi; böyle bir yatırımın öncesinde işletmeciye doğru bir yol göstermesi açısından büyük öneme sahiptir.

Çiftlikler, hayvanların etinden, sütünden, derisinden ya da yumurtasından faydalanmak amacıyla özel oluşturulmuş yaşam ve çalışma alanlarıdır. Kullanılan yapının ısıtma, soğutma, havalandırma ve yemleme başta olmak üzere birçok farklı etmenin göz önünde bulundurularak sahanın projelendirilmesi ve tamamlanması ile anahtar teslim çiftlik profesyonel bir şekilde teslim edilir.

Çiftlik Türleri Nelerdir?

Çiftlikler yatırım bedeli, faaliyet alanı ya da sermaye durumu gibi elemanlardan yola çıkarak oluşturulan yaşam ve üretim alanlarıdır. Günümüzde hayvan yetiştirme çiftliklerinin hem yatırımların karşılığını bulması hem de katma değer üretmesi amacıyla anahtar teslim çiftlik projeleri ve kurulumu olarak özetlenebilecek hizmet alanı meydana gelmiştir. Buradan hareketle çiftlik türleri;

  1. Seçilen yapı elemanlarına (çelik konstrüksiyon, betonarme, prefabrik vs.)
  2. Tercih edilen hayvan ırkına
  3. Yapılacak olan yetiştiricilik tipine (sağmal, besi, damızlık vs.)

göre farklılaşmaktadır.

İşlev, işletim ve maliyet itibariyle her çiftlik türünün kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Önemli olan husus, ihtiyaçlar dahilinde doğru tasarım ve planlamayı yapmak; hedefe istikrarlı bir şekilde ulaşmaktır.

Çiftlik Kurmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer idari birimleri tarafından tarım ve hayvancılık teşvikleri sağlanmaktadır. Ancak birkaç yüz baştan oluşan hayvancılıkta dahi hem kurulum hem de işletim masrafları ciddi bir yatırım gerektirmektedir. Anahtar teslim çiftlik inşaatı başlamadan önce yatırımcının hayvan çiftliği kurmak fikrini çok yönlü biçimde araştırması gerekir. Buna göre anahtar teslim çiftlik projelerinde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde özetlenebilir;

  • Fizibilite Çalışması Yapmak: Hayvancılık, pasif bir gelir modeli olmaktan oldukça uzak olan bir sektördür. Hayvan bakımından mahsulün satış ve pazarlama sürecine; hayvancılık için gereken izinlerden çiftliğin işletim masraflarına kadar kısa, orta ve uzun vadeli bir fizibilite çalışması, yatırımların karşılık bulmasında hayati önem taşımaktadır. Yetiştirilecek hayvanların türü, çiftliğin lokasyonunu belirlemek, yaz-kış mevsimlerindeki hava durumları, coğrafi özellikler ve çiftlik içinde barınacak hayvan kapasitesi, projelendirme aşamasına gelmeden öngörülebilir nitelikte olmalıdır.
  • Yatırım Kanallarını Araştırmak: Büyükbaş, küçükbaş veya kanatlı çiftliği kurmak hem yatırım hem de işletim maliyetleri itibariyle büyük ölçekli işlemlerdir. Ana ve ara kalemlerin tümünü kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere hesaplayabilmek, yatırım kanallarından başarılı bir geri dönüş olmasına hizmet eder. Ülkemizde hayvancılıkla ilgilenen ya da ilgilenmeyi düşünen yatırımcılara karşılıklı ve karşılıksız olmak üzere çeşitli özel kredi, hibe ve teşvik paketleri sağlanmaktadır. Üretim hacmi ve uygunluk referans alınarak belirlenen bu özel kredi ve kredi oranları, sıfırdan çiftlik kurmak isteyen yatırımcılar için oldukça önem kazanmaktadır.
Çiftlik İnşa Aşamaları

Çiftlik inşası standart inşaat uygulamalarından farklı olmakla beraber uzun yıllar işlevsel kalması için özel çaba gerektiren yapılardır. Çiftlik türleri özelleştirilebileceği gibi genel itibariyle “Büyükbaş”, “Küçükbaş” ve “Kümes” hayvancılığı olarak 3’e ayrılabilir.

Büyükbaş Hayvan Çiftliği Kurmak

Sığır ve manda türü hayvanlar büyükbaş sınıfına dahil edilirler ve üretim-işletim fiyatları itibariyle en maliyetli üreticilik alanıdır. Büyükbaş hayvan çiftliklerinde tercih edilen malzeme çelik konstrüksiyon veya betonarme olarak kabul görmekle beraber coğrafi koşullar ve bütçeye göre esneklik payı bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılık ahırlarda gerçekleştirilir. Barınacak hayvan sayısı ahır alanının çapını belirleyeceği gibi buzağı besleme bölmesi, yem ve süt odası, süt sağma odaları gibi alanlarla birlikte yapı çok daha işlevsel hale getirilir. Minimum insan gücüyle maksimum verim alınabilmesi, hayvanların yaşam alanlarını ve işletmenin üretim elemanlarını iyileştirmekle mümkündür. Bunun yanı sıra büyükbaş hayvanların ırk özellikleri hayvan teminindeki bütçeyi doğrudan etkileyen bir faktördür. Her ırkın kendine özgü verimi ve gideri olmakla beraber arazi özellikleri, ahır, ekipman, veteriner, sürü yöneticisi ve yem maliyetleriyle birlikte bütünleşik bir bütçe yönetimi gerekmektedir.

Küçükbaş Hayvan Çiftliği Kurmak

Ülkemizde büyükbaş etin alternatifi koyun etidir. Büyükbaş hayvancılığa kıyasla çok daha küçük alanda çok daha fazla hayvana sahip olabilme mümkün olduğu için yatırım ve işletim masrafları itibariyle daha avantajlıdır. Küçükbaş hayvanlar koyun, keçi, kuzu, teke gibi hayvanları kapsamaktadır. Küçükbaş hayvan çiftliklerinde tercih edilen yapı özelliği ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon ve betonarmedir. Koyun ve kuzu gibi hayvanlar ısıdan oldukça olumsuz etkilenebileceği için özellikler ısıtma, soğutma, havalandırma ekipmanlarına olan ilgi daha da yoğunlaştırılabilir. Bunun yanı sıra serbest dolaşım alanlarının yem, su ve yatma alanlarının olası hayvan kapasitesine göre oluşturulması gereksiz iş yükü ve işletim maliyetlerini de azaltacaktır. Günümüzde koyun ve keçi yetiştiriciliğinde büyükbaş hayvancılığa göre ortalama 3 kat daha fazla keçi ve koyun yetiştirilmektedir. Artan hayvan sayısı nedeniyle gereken iş yükü artsa da güvenilir bir hayvan temin danışmanlığı ile bu gereksiz masraflardan da kaçınılmış olunacaktır. Küçükbaş hayvan çiftliklerindeki kuzu ve tekelerin (keçi yavrusu) satılıp satılmayacağı mevcut hayvan kapasitesini doğrudan etkileyeceği için başlangıçta besi ve süt hayvancılığı olarak birbirinden ayrı müstakil birimler oluşturmak akıllıca olacaktır.

Tavuk Çiftliği Kurmak

Dana ve koyun etinden sonra ülkemizdeki et alternatifi ağırlıklı olarak tavuktur. Son yıllarda hem yerel hem de genel teşvikler sebebiyle tavuk yetiştiriciliği ciddi bir ivme kazanmıştır. Genel itibariyle tavuk çiftliği “Etlik” ve “Yumurtalık” olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki üretim biçiminde kullanılan yapı ve cihaz çeşitleri değişkenlik göstermektedir. Standart bir yumurta çiftliğinde tavuk yumurtalarıyla sağlanan ürünler, daha sağlıklı ve nitelikli bir yumurta biçimi olan “Gezen Tavuk” türüyle karıştırılmamalıdır. Gezen tavuk çiftliklerinde “salma tavukçuluk” olarak tabir edilen ve çok daha geniş arazilerde çok daha az tavuk sayısı söz konusudur. Tavuk çiftliklerinde tercih edilen yapı türü ağırlıklı olarak prefabriktir. Tavuk, ördek, kaz ve diğer kanatlı kümes hayvanlarından oluşan tavuk çiftlikleri, ciddi bir katma değer üretmektedir.

“Doğru proje ve sürdürülebilir yatırım” kavramını vizyon edinen Yansı Yapı “Anahtar Teslim Çiftlik Projelendirmesi ve İnşaatı”  alanında uzmanlaşmıştır. Birikmiş tecrübesiyle yatırım öncesinde, yatırımcıya doğru ve tutarlı bir bütçe oluşturması ve ekonomik şekilde planlarına ulaşması konusunda  hizmet ve çözümler sunmaktadır.

Devam etmekte olan ve tamamlanan projelerimizi incelemek için web sitemizi ziyaret edebilir; iletişim formu ve diğer iletişim kanallarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz.